Lietošanas noteikumi un privātuma politika.

 

1. Šie vietnes www.aml-ramava.lv (turpmāk tekstā – Vietne) lietošanas noteikumi un Privātuma aizsardzības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Vietni, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Vietnes reģistrēts lietotājs vai nav (turpmāk tekstā – Persona).

2. Vietni uztur un administrē SIA  “A.M.L.”, reģ. Nr. 42803005352 (turpmāk tekstā – A.M.L.). Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Vietni pieder tikai un vienīgi A.M.L. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti A.M.L. un trešajām personām.

3. Personai pirms Vietnes lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. A.M.L. ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Vietnē.

4. Visi strīdi starp A.M.L. un Vietnes lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5. Personas datu apstrādes apjoms.

5.1. A.M.L. apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus Personas datus, kas ir nepieciešami A.M.L. komercdarbības veikšanai. A.M.L. arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

5.2. A.M.L. apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. A.M.L. uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai  A.M.L. pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

5.3. Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritusi Persona, tas ir nepieciešams A.M.L. un Personas savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem. 

6. Personas datu drošība un izmantošana.

6.1. Ja Persona ir nolēmusi reģistrēties Vietnē vai Vietnē sastādīt preču vēlmju sarakstu un šo sarakstu nosūtīt uz e-pastu, izmantojot Vietnē pieejamo formu, Personai tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un citiem datiem. A.M.L. ir tiesīgi sniegto informāciju apstrādāt, uzkrāt un izmantot, lai sazinātos ar Personu un precizētu preču un pakalpojumu pieejamību, vienotos par attiecīgo preču un pakalpojumu iegādi, kā arī lai sazinātos ar Personu par citām A.M.L. pasūtījumu izpildes un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām. Kā arī A.M.L. ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai citādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

6.2. A.M.L. veiks Personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu Personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Personas datu drošību, integritāti un privātumu. 

6.3. A.M.L. apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ A.M.L. ir saņēmusi Personas datus.

7. Trešās puses.

7.1. A.M.L. nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. A.M.L. nodos Personas datus A.M.L. piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz A.M.L. un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos A.M.L. pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

7.2. A.M.L. pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.

7.3. A.M.L. apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus (Klients ir devis savu piekrišanu):

7.3.1. Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;

7.3.2. Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;

7.3.3. Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

8. Personas datu aktualizācija, rediģēšana vai dzēšana.

8.1. A.M.L. apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

8.2. Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, A.M.L. informēs Personu par: 

8.2.1. Personas datiem, ko A.M.L. apstrādā attiecībā uz viņu, datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust); 

8.2.2. datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos;

8.2.3. mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti, datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas.

8.3. Nepieciešamības gadījumā Persona ir tiesīga jebkurā laikā sazināties ar A.M.L., lai grozītu, papildinātu vai dzēstu Personas datus, ko par viņu glabā A.M.L.

8.4. A.M.L. veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. A.M.L. saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr A.M.L. ir tiesīgs ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. A.M.L. var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

8.5. Gadījumā, ja Persona vēlas attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus no servisa, radušies kādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar A.M.L. pa e-pastu office@aml-ramava.lv vai zvanot pa tālruni +371 67620351.

Pēdējo reizi papildināts 28.02.2018.